Saturday, December 17, 2022

Highlands and Islands Fire Brigade on the High Street 17/12/22

Tron latha bha iad a' togail airgead airson carthannas air a’ Phrìomh Shraid agus an uair sin bha iad air ais a-nochd. 'S math a rinn Seirbheisean Smàlaidh na Gàidhealtachd 's nan Eilean!

During the day they were raising money for charity on the High Street and then they were back again tonight. Well done Highlands and Islands Fire Brigade!

 

Seirbheisean Smàlaidh na Gàidhealtachd 's nan Eilean air a’ Phrìomh Shraid 17 Dùbhlachd 2022

No comments: