Wednesday, June 14, 2006

Na h-ealachan, the swans: bhideo a rinn Joe (Joe's Video)

Tha e caran goirid ach ma tha sibh a' leantail cuisean bidh sibhse toilichte ris tha mi cinnteach às.
It is a little short but if you are following events you will be pleased with it I'm certain.

No comments: