Tuesday, June 27, 2006

An rèiseamaid shìos aig an Links

An rèiseamaid shìos aig an Links. Taing mhòr gu Joe Telfer airson a’ bhideo seo.
The regiment down at the Links. Thanks to Joe Telfer for this video

Bha sluagh mòr aig an links, tha muinntir Inbhir Narann pròiseil as a’ cheangail a th’aca ris an t-arm.
There was a bìg crowd down at the Links.Nairn folk are proud of their link with the Army.

No comments: