Monday, June 05, 2006

Oifis-ghuail - Coal office

Chòrd e rium gu mòr a dhol sìos Sràid Dhùghlais airson a bhith a’ pàigheadh mo chunntas aig oifis Frank Milne. Bha daonnan beagan còmhraidh ri fhaighinn agus air sgath s gu robh iad a’ reic guail b’ àbhaist dha a bhith teine blàth a’ dol ge b’ e an aimsir taobh a-muigh. A-nis tha e dùinte agus a-rèir coltais bidh e ga leigeil a dh’ aithghearr agus bidh taigh ga chuireadh na àite. Tha an t-seann mhillennium an ceana fada air ar cùlaibh saoilidh mi.

I used to really enjoy going over to Douglas Street to pay my account at Frank Milne’s office. There was always a little conversation to be had and because they sold coal there was always a fìre going no matter what the weather outside was doing. Now it is shut and it appears that it will be coming down and a house going in its place. I reckon the old millennium is already far behind us.

PS. Chan eil mi cinnteach ma bhios mi a’ sgrìobhadh air a’ Ghurn gu tric ach bho seo a-mach ma nochdas dad idir, bidh e càil dà-chànanach: Gàidhlig agus Beurla

I don’t know if I will be writing often on the Gurn but from now on, if anything appears at all it will be bi-lingual: Gaelic and English

1 comment:

Amanda said...

Scottish gaelic and Irish are similar in ways but not enough for my very poor Irish to cope with, Like the pics.