Saturday, December 02, 2017

Banca Rìoghail na h-Alba ag radh gum bi am bamca aca ann an Inbhir Narann a' dùnadh

Chan e a-mhàin gu bheil e cudromach don choimhearsnachd mar bhanca, seall ciamar a tha e aig teas meadhan pàirt den Phrìomh Sraid agus ceàrnag le Sraid Leopold far a bheil cuisean air a bhith a dol gu h-ìre math, agus a dh'aindeoin a h-uile bacadh a tha bailtean a leithid Inbhir Narann air a bhith fulaing.


Ann an seadh ailtireach tha e cudromach cuideachd. Chithear sin anns an dealbh. Cha mhòr nach eil iad a' dèanamh sgrios air pàirt den eaconamaidh den bhaile agus a bharrachd air sin an sealladh laitheil againn. An gabh dad a dhèanamh? Gu mì-fhortanach tha sin den bheachd nach gabh agus gum bi riaghaltas Lunnainn coma mu a dhèanamh.


No comments: