Wednesday, December 16, 2015

'S e àm cunnartach a th'ann gu dearbh ach an e àm dòchais a th' ann cuideachd?

Ann an ùine nach bi fada bidh Comhairle na Gaidhealtachd fiachainn ri gearraidhean 40 milleanan a cuir an gnìomh. Ciamar a bhios sin bualadh air Inbhir Narann, am bi dad air fhàgail de na seirbhisean poblach a tha sinn cleachdte ris an diugh? Gheibhear mòran làidir den bheachd nach eil Inbhir Narann a' faighinn a chuid chothromach sa chiad dol a-mach, 's e “equitable share” sa Bheurla a tha aig feadhainn leis a sin. Mar sin dh'fhaodte na gearraidhean bualaidh oirnn na bu mhiosa na Inbhir Nis agus badan eile air a' Ghaidhealtachd.

Bho 1975 a-mach nuair a fhuair Comhairle Sgìre Inbhir Narann bàs dh'imrich mòran a bh' ann gu Inbhir Nis “Invercentralism” mar a chanas iad. Mar as motha a chaidh sin air adhart 's ann as làidir a dh'fhàs beachd muinntir Inbhir Narann gun robh iadsan os cionn seirbhisean anns a bhaile mhòr dìreach son Inbhir Narann faicinn mar iomall-bhaile.

A-nis chithear iomairt ur tighinn as Taigh an Roid le Bile Cumhachdachadh na Coimhearsnachdan. Le sin bu chòir cumhachd a thilleadh gu bailtean a leithid Inbhir Narann. Tha na Coimhairlean Coimhearsnachd deiseil agus deònach, tha iadsan agus buidhnean eile sa bhaile air a bhi strì an aghaidh iomairtean a tha air a bhith mì-fhreagarrach dhuinn o chionn fhada. Seall air Inbir Narann a Deas mar eisimpleir agus an rannsachadh poblach na chois, rudeigin a tha na planadairean air a bhith sparradh air a' choimhearsnachdan. Chan eil muinntir Inbhir Narann an aghaidh leasachaidh san fharsaingeachd, tha iad dìreach airson smachd a ghabhail os làimh iad fhèin: tha iad ag iarraidh leasachaidh a tha iomchaidh agus seasmhach – agus tha sin a' ciallachadh leasachaidh tighinn as a' choimhearsnachd agus chan eil leasachaidh tighinn bhon na planadairean Comhairle na Gaidhealtachd ann an Inbhir Nis agus luchd-leasachaidh nach eil a fuireach sa bhaile cuideachd.

Tha Inbhir Narann a Deas air tilleadh a-rithist le cho-chomhairleachadh eile air bhog (thoir sùil air an Nairnshire Telegrapah an t-seachdainn-sa). Am bi Comhairle na Gaidhealtachd ag èisteachd ri muinntir Inbhir Narann no am bi againn na sràidean a' gabhail oirnn turas eile? Nach b' fheairrde Comhairle na Gaidhealtachd a bhith brosnachadh leasachaidh aig Buaile na Gainmhich (Sandown) an aite Inbhir Narann a deas leis a gainnead bun-structair ann an sin. Chan eil dòigh ga sheachnadh tha Rathaid Caladair eagalach cunnartach ma tha agus chan eil dòigh ann dad a dhèanamh leis an drochaidh rèile mur a bheil muilleanan agad. A bharrachd air sin 'se talamh coitcheann (common good land) a th' ann an Buaile na Gainmhich agus bhiodh sin math son ionmhais an urrais sin agus na bu choir dleastanas a bhith ach Comhairle na Gaidhealtachd mar urrasairean sin a dhèanamh sa chaid dol a mach?


Am bi aig muinntir Inbhir Narann na sràidean a ghabhail orra a-rithist?

Uill dè dol a thachair? Am bi iad ag èisteachd rinn ann an àrainneachd bhàidheal tighinn as a' bhile a tha a dol tro Taigh an Roid an dràsta fhèin no am bi cuisean nas miosa buileach aig am a tha gearraidhean sgrathail air faire. Am bidh smachd a tilleadh don bhaile bho Inbhir Nis? Gheibhear pailteas daoine a tha deònach an cuid taic a thoirt do iomairtean coimhearsnachd ach sa chiad dol a mach feumaidh fada a bharrachd rian a bhith stèidhichte sa bhaile seo agus chan ann an Inbhir Nis. Dh'fhaodte sinn iomadachd cothrom a chruthachadh nan robh na h-innealan nar làmhan fhèin agus saoilidh mi nach eil Inbhir Narann na aonar san suidheachadh sin.

2 comments:

Anonymous said...

Dè bu chòir dhuinn a dhèanamh?! Chan eil airgead gu leòr ann.

Air an cuspair eile... carson a tha "Rotary Club" a' dol gu Sainsburys? Carson nach eil iad a' cuideachadh meadhan a' bhaile?

Graisg said...

'S docha gu bheil an Rotary laidir den bheachd gum bi tuilleadh daoine shuas an sin - gun ìre ruigsinn a-nis far nach b'fhiach e idir, idir a bhith air a' phrìomh shràid.