Thursday, October 17, 2013

Cùirt na h-aibhne - soidhne da-chànach eile ann an Inbhir Narann


Mhothaich mi soidhne da-chànanach eile sa bhaile an-diugh. Chòrd e rium gu mòr a bhith faicinn beagan a bharrachd Gàidhlig. Saoilidh mi gum bi feadhainn mì-thoilichte leis ach gun teagamh sam bith ann an 2013 gheibhear mòr-chuid a tha taiceil don Ghàidhlig agus an t-àite aice sa choimhearsnachd

4 comments:

Anonymous said...

'S toil leam an t-soidhne ùr!

Anonymous said...

EH?

Anonymous said...

math fhèin!

Anonymous said...

So that's Maggot in the gael!