Monday, November 11, 2013

Latha a’ Chuimhneachaidh / Remembrance Day

"Chan fhàs iad aosd,
mar a dh’fhàsas sinn’ a th’ air ar fàgail aosd:
Cha bhi iad claoidhte agus a’ seargadh le aois.
Aig àm dol fodha na grèine agus anns a’ mhadainn,
Cuimhnichidh sinn orra."

"They shall grow not old,
as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning,
We will remember them."


No comments: