Sunday, March 30, 2014

Inbhir Narann air an oidhche

Uill ghabh mi na sraidean orm a-nochd gus dealbhan a thogail. Bha mi air a bhith a' toirt suil air grunn bhidoean air Youtube a tha a thoirt comhairle dhut air de an doigh as fhearr gus deisearas  nas fhaide a chur air doigh le camera. Gu ruige seo cha do chleachd mi dada a bharrachd air na “suidheachadhan” seachad air fhein-fhocas agus spors. Uill a-nochd d'fheuch mi na chunnaic mi air youtube agus feumaidh mi aideachadh gun robh mi toilichte leis an toradh tighinn as a' ghnothaich as deidh an sgriob air na sraidean a bha siud. Seo gurn dealbhan dhut – Inbhir Narann air an oidhche. 


1 comment:

Anonymous said...

Dealbhan brèagha!