Tuesday, April 08, 2014

Cala Inbhir Narann ga lionadh le gainmheach

Chaidh egail luchd-cleachaidh bhataichean aig cala Inbhir Nairn nochdadh air a’ phriomh duilleag den Nairnshire Telgraph an seachdainn seo chaidh. A-reir iadsan tha cunnart ann nach bi bata sam bith faighainn a-mach no a-steach ann an uine nach bi fada. S’ann bhon taobh an iar a bhios a’ ghainmheach a’ gluasad agus  air sgath sin tha iadsan a tha gearain a’ cumail a-mach gu bheil 2-3 troighean puill air urlar a’ chala. 

‘S ann fo smachd Comhairle na Gaidhealtachd a tha cala Inbhir Narann agus de
bhios iadsan a dheanamh. Uill bha manaidsear nan calachan, Tony Usher, bruidhinn ris a’ phaipear agus thuirt esan gun robh iad feuchainn ri dreideireachd a chur a-steach den program obrach aca ann an 2015 no 2016 ach bhiodh sin a’ crochadh air maoineachadh. 

Bidh feadhainn le bataichean a’ gearain cuideachd ciamar a chaidh taillean cala an airde a bharrachd air ire na h-atmhorachd a-rithist. A dh’aindeoin a h-uile cail a tha sin gheibhear liosta-feitheamh son aite fhaighinn sa chala. 

Saoil am bi airgead ri tighinn bhon Chomhairle tarsainn 2015 no 2016 leis a h-uile trioblaid ionmhais a th’aca? A bharrachd air sin bidh feadhainn a-mach air ciamar a tha piosan de bhallaichean na cala tuiteam as an ceile agus tha cruaidh fheum air caradh siud’s a seo. ‘S e goireas air leth son choimhearsnachd a th’ann an cala Inbhir Narann agus na phairt den bun-structair turasachd. Cha bhiodh an t-aite co tarraingeach gun bhataichean na chois. 

De gabhas a dheanamh? Uill tha buidheann ris an canar NICE (iomairt coimhearsnachd agus leasachaidh – Nairn Improvement Community Enterprise) son iomadh rud a dheanamh sa bhaile agus tha staid a’ chala fo an comhair. Bu toil leotha tuilleadh airgead tighinn don bhaile bho na h-ughdarrasan. Tha NICE a’ cumail a-mach nach eil Inbhir Narann faighainn a chuid cothromach de airgead phoblach. An tig dad as na comhraidhean eadar NICE agus Comhairle na Gaidhealtachd agus Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean?  

Tha sealladh aig NICE son chala fada, fada na bu mhotha le ceidhean na bu fhaide agus amar-doca eile a bhiodh tairraingeach don bhataichean a dheanamh air a’ Chanal Cailleannach agus a leithid sin. A-reir NICE bu choir do 50-100 milleanan not a chuis a dheanamh son a’ phoiseact  agus thigeadh piseach nach bu bheag air eaconomachd Inbhir Narann. An e aisling a tha seo no am bidh iad a’faighinn taic bhon a’ Chomhairle gus an iomairt seo a thoirt air adhart.  Fiu’s nan robh na h-ughdarasan son eisteachd ris a’ bhuidheann coimhearsnachd am bi airgead ann san am ri teachd son a leithid proiseact ann an aite sam bith air a’ Ghaidhealtachd? 

11 comments:

confused said...

i wonder how many of your readers will know one word of this post ?

not confused said...

@ confused

Just to let you know confused that I can read and understand all the words of your post, so there's at least one reader, maybe more will comment

Anonymous said...

I don't understand it, but so wish that I did

Anonymous said...

And some of us would have much more Gaelic if our parents hadn't had it physically beaten out of them - at school - in Scotland. Thank goodness we live in more enlightened times.
Slainte Mhor Mr Gurn

Anonymous said...

Glè inntineach, ach tha eagal orm nach eil airgid gu leor aig an Comhairle airson an cala a càradh. Tha food banks againn anns na Gàidhealtachd - dè a tha nas cudromaiche - food banks no iachtaichean?

Graisg said...

fhios'm ach saoilidh mi gum biodh NICE ag radh gun robh iad son airgead faighinn a rachadh gu aite eile mur a biodh e tighinn dhan bhaile seo. Ach a thaobh airgead Comhairle na Gaidhealtach tha thusa ceart a charaid.

Monsiour marcot est dan la maison said...

why not write in French probably understand it better.no doubt more folk would understand French rather than garlic !

ignorance is not bliss said...

Seems a great shame that some folk seem to feel the need to make fun of Gaelic which is our language. Fair enough if you cannot understand it and choose not to learn, but there's no need to belittle it when it's used

an english speaking proud scot said...

but thats the point gaelic is not the majority langauge, especially in our area, so by putting a post up in only gaelic with no translation , alienates the majority of the gurn readers from knowing what in the hec is being talked about in the post. it would be interesting to know how many of the regular gurn readers had a clue what the post was about, and in my opinion putting gaelic at the top of a sign for a school and English on the bottom is very misleading it gives folk and especially visitors to the town that that is the first languange spoken here ,which could not be further from the truth

more klingonese said...

Some Gurn readers seem to forget that this blog is a personal one and therefore the editor can post exactly what s/he wants

We're all welcome to read it and comment on most posts but at the end of the day it can be in whatever language the write chooses

If you can't understand it too bad. If the Gurnmeister chooses to write in a minority language so be it. the writing is for her/himself and for you to share should you so wish

Graisg said...

Here's something I wrote a few years ago, now when reference is made to the last census it means the one of 2001 It may be of interest to anyone following these comments


Gaelic in Nairnshire - when did the local dialect die?

According to the last census there were nearly 200 people that could speak Gaelic and another 100 who could understand or read the language but not speak it. Soon we will have the new census figures and it will be interesting to see how the recent growth in the number of learners in the town and the numbers of bairns attending the Millbank Gaelic unit has affected those figures. What will also be interesting will be to see how many people also recorded their abilities to speak, understand, read or write Scots in response to the other linguistic question on the census. But back to Gaelic just now. The term “linguistic relevance” was used recently in the Nairnshire. A loaded term perhaps that means many things to many people. If two people meet in the High Street and have their conversation in Gaelic does that have any less linguistic relevance that other people speaking English nearby or say visitors from Europe speaking a strong dialect of one of the continental Languages? Does a child’s answer to a teacher in Gaelic have any linguistic relevance than that of an monolingual pupil in a nearby class? Does the Gaelic tribute written on one of the wreaths at the war memorial on Sunday have any less linguistic relevance than other tributes in English?

In 1822 research by the Inverness Society for the Poor maintained that 62% of the population of Nairn were Gaelic speakers, 55% in Ard Clach and 75% in Cawdor. The Cawdor figure is significant if compared to a similar figure in the present day for the Back area in Lewis which is considered the strongest surviving community of Gaelic speakers in the remaining traditional areas. In 1854 500 residents of Nairn who wished to maintain Gaelic services in “the only language in which they could be edified” were over-ruled by the Church of Scotland. Gaelic had relevance to the punters in 1854 but the high heid yins were well into the English-speaking way of things. And then we can see the gradual decline of what remains of the Nairnshire Gaidhealtachd from the census figures of 1881 onwards. Those figures have since then always been topped up by Gaelic speakers moving to the area and as mentioned above we now have children in Nairn being educated in the language. One could perhaps safely claim that some Gaelic has been spoken in Nairnshire from the day it first established itself here.

But back to the question – when did the local dialect die? Information in the Survey of the Gaelic Dialects of Scotland published 1997 states that in November1952 Fred MacAulay interviewed a Mrs Fraser in Cooperhill Darnaway. She was aged 90 and had been born in New Inn, Glenferness. Her father was also born in Glenferness but her mother was from Farr, Strathnairn. “When aged 2 Mrs Fraser moved from Glenferness to Terriemore where she was brought up among Gaelic speakers. Her father used to read the Gaelic bible to the family daily, though she feels her mother had better Gaelic.”
Another interesting interview was with Alexander James Johnstone of Easterton, Fisherton just over the Nairnshire border past Ardersier. He was aged 74 “born Easterton, parents Westerton. Fluent but has not spoken Gaelic for a long time apart from a few words with other local speakers in Fisherton.” Interviews took place over August-October 1953.

Local Gaelic dialects were still alive in living memory then. Whatever your attitude towards Gaelic it’s impact on Nairnshire cannot be denied and it continues to exist in the town and with 40 children now being educated in the language its presence will continue in one shape or form for at least the lifetime of the present younger generation.