Thursday, June 10, 2010

Aonghas Phàdraig Caimbeul agus Meg Bateman aig Fèis Leabhraichean agus Ealain Inbhir Narainn

Dà bhideo goirid, two short videos (lots of English and some Gaelic in the videos – APC finishes with a good joke)
‘S ann anns a’ Bheurla a bha a’ mhòr chuid den tachartas seo. Bha an dithis aca a’ leughadh an cuid obrach sa Ghàidhlig agus ged a bha e a’ còrdadh rium bha mi mothachail fad na ùine gur e Beurla a bha faighinn prìomhachas. Cha robh doigh eile faighinn as nam bheachdsa, chì thu san darna bhideo APC a’ tuigsinn nach robh moran daoine aig an robh Gàidhlig an làthair.
Leugh APC an caibideil ud bho ‘Tighinn Dhachaigh’ far a bheil an trèana agus an taibhse a’ stad ann an Inbhir Nairn airson greiseag.
Dà uair a thìde le APC agus Meg Bateman agus cha do chosg e ach sia notaichean. Aig a’ cheann thall chan eil cus adhbhar ann a bhith gearain.

2 comments:

its all greek to me said...

I know that there is sometimes a certain status attached to just being seen at an event but non Gaelic speakers... what were they hoping for, subtitles or perhaps a trip to heaven :-)

Jane Harkiss said...

Heaven, heaven is a place - a place where nothing, nothing ever happens...
As David Byrne once sang.
Try and be a bit more open minded you silly person. There is a certain calm & beauty to be enjoyed in not really understanding what is being said, as long as it sounds lovely. Lighten up.