Friday, September 13, 2013

Nairn Gaelic Choir - pre Mod ceilidh in the Legion 8 p.m. Thurs 26th September

Bidh Còisir Ghaidhlig Inbhir Narainn a' steidheachadh ceilidh Diardaoin 26mh den t-Sultain aig 8.00 sa Legion.

Thursday 26th September 8.00 p.m - Royal British Legion Nairn. It's a 'Pre-Mod Ceilidh' this year, and the Altyre Ceilidh Band will be there. lots of dancing, raffle, tickets £5 on the door, £2 for kids

No comments: