Monday, September 30, 2013

Traigh Inbhir Narann gad chuir fo dhraoidheachd aig àm dol fodha na grèine

Turas eile ‘s mise cho fortanach gus a bhith air an traigh le camara nuair a chaidh a’ ghrian fodha ann an dòigh annabarach sonraichte. Fhios agam nach eil seo a’ tachairt a h-uile latha ach ma gabhas tu do chuid saor-laithean sa bhaile againn bidh deagh chothrom agad a leithid fhaicinn ge b’e cuin a bhios tu ann , samhraidh no geamhraidh no àm sam bith eile. Tha fhios ‘m cuideachd dè cho furasta a tha e gus dealbhan a thoghail le daoine eadar thusa agus an solas tighinn as na speuran ach mise an dochas gum bi beagan den t-suideachadh shonraichte tighinn thugad as na dealbhan a thog mi a-raoir. 

2 comments:

Anonymous said...

Pictures lovely. Shame I didn't understand a word!

Anonymous said...

Dealbhan àlainn!