Saturday, March 10, 2012

Sabhal Mòr Beurla

Going off-topic now for a wee Gàidhlicky gurn about something on Sabhal Mòr Ostaig's (Scotland's Gaelic college) site:

Dealbhachadh Digiteach airson luchd-adhartaich Digital Photography for Advanced Learners
"‘S ann tro’ mheadhan na Beurla a tha an cùrsa seo ga libhrigeadh, gus am bith e freagarrach don a h-uile duine."
agus beagan a bharrachd fiosrachaidh air an duilleag bheurla.
"This course is largely conducted through the medium of English to make it accessible to all, although Cailean is a fluent native Gaelic speaker!"
Dean SMO freagarrach buileach glan? Faigh cuidhteas den Ghàidhlig? (Make SMO completely accessible? Get rid of Gaelic?) "Rant over" mar a chanas iad sa chànan eile.